Analýzy lokalizačných dát

Poznanie toho, kde ľudia žijú a pracujú, ako aj ich každodenného pohybu v priestore sú kľúčovými vstupmi pre pre formulovanie rozmanitých potrieb v rámci územného plánovania, verejnej správy či managementu dopravy. Tradičné údaje z národného cenzu sú nedostatočné pre zachytenie dennej priestorovej dynamiky obyvateľstva. V súčasnosti sa pracovné či privátne aktivity obyvateľov neviažu na jedno miesto tak pevne, ako v minulosti a miesto trvalého pobytu, miesto bývania a miesto práce sa čoraz častejšie od seba odlišujú.


Priestor pre nové dáta

Pohyby obyvateľstva sa stávajú pestrejšími, nadobúdajú nerutinný a nepravidelný charakter. V tomto kontexte je dnes možné použiť presné a spoľahlivé údaje o priestorovej mobilite z telekomunikačných dát, ktoré spracováva Market Locator.

Případové studie podle odvětví

Analýza lokalizačných dát mobilných operátorov v Bratislavskom a Trnavskom kraji

  • Najrozsiahlejšie zmapovanie mobility v bratislavskom a trnavskom kraji. Analýza dennej priestorovej mobility s využitím pasívnych lokalizačných údajov mobilnej siete v bratislavskom a trnavskom kraji. Spracované pre Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji.    Stiahnuť

Denná priestorová mobilita v Bratislave s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete

  • Market Locator v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK spracoval dáta zo SIM kariet za účelom poznania priestorovej mobility v hlavnom meste. Táto štúdia bola spracovaná pre Bratislavský magistrát a financovaná na základe výzvy Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.    Stiahnuť

Analýza incoming turizmu na Slovensku za rok 2016 prostredníctvom telco dát

  • S rozvojom zdielanej ekonomiky a nárastom individuálne organizovaných pobytov už tradičné prieskumy a reporty pobytových zariadení neodzrkadľujú skutočný stav turizmu na Slovensku. Ministerstvo dopravy a výstavby hľadalo spôsob ako zreálniť pohľad na domáci cestovný ruch a získať objektívne dáta pre jeho ďalší rozvoj.    Stiahnuť